تست های دستگاه شستشو و تمیز کننده اولتراسونیک

  Wash Monitor Strips & Test

  این اندیکاتورجهت بررسی صحت عملکرد دستگاه های واشینگ یا شستشوی ابزار پزشکی بکار می رود که به صورت نوارفلزی است.

  - به کارگیری و تفسیر نتیجه بسیار آسان

  - نوارفلزی دارای دایره قرمزرنگ پروتئینی

  دستگاه باید بتواند این دایره قرمز را در طول سیکل شستشو از بین ببرد، هرچه از رنگ قرمز دایره باقی مانده باشد، نشان دهنده نقص در سیکل شستشو است. این نقص می تواند ناشی از زمان کم، دمای پایین، غلظت کم محلول و اشکال در بازوی پاشش آب باشد.
  توصیه می شود در هر سبد یا حداقل در هر سیکل، یک اندیکاتور برای سیکل دستگاه واشینگ استفاده شود، چرا که در حلقه کامل استریلیزاسیون، شستشو و پاک شدن مهمترین بخش است