نشانگرهای پایش دستگاه شستشوی آندوسکوپ

    Liquid Prracetic Acid Process Monitor

    این اندیکاتورجهت بررسی صحت عملکرد دستگاه های آندوسکوپ شور بکار می رود که به صورت نوارفلزی است.

    - به کارگیری و تفسیر نتیجه بسیار آسان

    - نوارفلزی دارای دایره رنگی

    دستگاه باید بتواند این دایره  را در طول سیکل شستشو از بین ببرد، هرچه از رنگ دایره باقی مانده باشد، نشان دهنده نقص در سیکل شستشو است. این نقص می تواند ناشی از زمان کم، دمای پایین، غلظت کم محلول باشد.