صفحه اصلی > نظرسنجی > نظرسنجی فروش 

فرم نظرسنجی فروش
نام مرکز : * نام مخاطب : *
نام و مدل دستگاه : * سریال دستگاه :
ایمیل : شماره تماس :

با استفاده از اعداد 1 الی 5 ، درجه اهمیت هر یک از شاخص های ذیل را تعیین فرمائید.

1. برخورد کارشناسان فروش : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
2. دانش کافی کارشناسان فروش : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
3. زمان انتظار جهت تماس با کارشناسان : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
4. مدت زمان تحویل کالا : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
5. نحوه ارسال کالا : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
6. سلامت محصول زمان تحویل : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
7. فاکتور و مستندات : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
8. قیمت کالا : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
9. نظر کلی شما : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
متن امنیتی : متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*