صفحه اصلی > نظرسنجی > نظرسنجی خدمات پس از فروش 

فرم نظرسنجی خدمات پس از فروش
نام مرکز : * نام مخاطب : *
نام و مدل دستگاه : * سریال دستگاه :
ایمیل : شماره تماس :

با استفاده از اعداد 1 الی 5 ، درجه اهمیت هر یک از شاخص های ذیل را تعیین فرمائید.

1. برخورد کارشناسان فنی : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
2. دانش کافی کارشناسان فنی : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
3. برطرف شدن مشکل : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
4. سرعت اعزام کارشناس فنی : 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
5. فاکتور و مستندات همراه 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
6. قیمت ارائه خدمات 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
7. نظر کلی شما 1. بسیار ضعیف 2. ضعیف 3. متوسط 4. خوب 5. عالی
متن امنیتی : متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*